7η Συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ

7η Συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ

Την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η 7η Συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ, η οποία διενεργήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης (Webex) λόγω περιοριστικών μέτρων προφύλαξης για την πανδημία COVID-19.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν:

Π. Γκλιάος, TEDRA (Συντονιστής του έργου)

Καθηγητής Α. Καράμπελας, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ (Επιστημονικά Υπεύθυνος)

Δρ. Κ. Πλάκας, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Δρ. Σ. Πάτσιος, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Α. Καρανάσιου, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Χ. Τσαρίδου, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Ι. Οικονόμου, TEDRA

Ν. Πατσίκας, TEDRA

Ι. Μέρμηγκας, TEDRA

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές αξιοποίησης των προϊόντων της διεργασίας νανοδιήθησης (NF), η οποία λειτουργεί πλέον σε πιλοτικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις της ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε., μετά από το σχεδιασμό και την κατασκευή της μονάδας στο ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ. Από την επεξεργασία της υγρής εκροής της μονάδας Αναερόβιας Χώνευσης σε συνδυασμό με μεμβράνες υπερδιήθησης (UF), η οποία λειτουργεί στην ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε., τα τελικά προϊόντα είναι το διήθημα και το συμπύκνωμα των μεμβρανών NF. Από τον ποιοτικό χαρακτηρισμό των προϊόντων και τα σχετικά όρια της νομοθεσίας προέκυψε ότι:

  • Το διήθημα της διεργασίας μπορεί να αξιοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. για βιομηχανική χρήση ως νερό ανακύκλωσης ή ως νερό περιορισμένης άρδευσης. Εναλλακτική αλλά όχι επιθυμητή επιλογή είναι η περαιτέρω επεξεργασία του διηθήματος σε βιολογικό καθαρισμό ώστε να μπορεί να γίνει διάθεση στον ποταμό Ελασσονίτη.
  • Το συμπύκνωμα της διήθησης δύναται να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή λιπασμάτων. Μετά από δοκιμές των συνεργατών της TEDRA σε επιλεγμένες καλλιέργειες προέκυψε πως η απευθείας χρήση του υγρού συμπυκνώματος δεν ενδείκνυται καθώς η ηλεκτρική αγωγιμότητα του διαλύματος είναι αρκετά υψηλότερη από την επιτρεπόμενη και τελικά, επιφέρει ξήρανση των φυτών. Ωστόσο, συμφωνήθηκε από τους παρευρισκόμενους να διερευνηθεί η δυνατότητα καταβύθισης στρουβίτη (ΝΗ4MgPO46H2O) μέσω της προσθήκης αλάτων/ενώσεων του μαγνησίου στο συμπύκνωμα της διεργασίας. Η καταβύθιση στρουβίτη αποτελεί μια παγιωμένη τεχνολογία επεξεργασίας/καθαρισμού υγρών αποβλήτων με ταυτόχρονη ανάκτηση θρεπτικών συστατικών, η οποία αξιοποιείται ευρέως στην παραγωγή και σύνθεση λιπασμάτων.

Πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:  www.anathrepsi.org