3η Συνάντηση του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ

3η Συνάντηση του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στη Θέρμη, Θεσσαλονίκη, η τρίτη συνάντηση του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι:

Παντελής Γκλιάος, TEDRA (Συντονιστής Έργου)

Ιωάννης Τόλιος, TEDRA

Αναστάσιος Καράμπελας, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Κωνσταντίνος Πλάκας, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Σωτήρης Πάτσιος, ΕΦΕΜ ΙΔΕΠ ΕΚΕΤΑ

Ανθούλα Καρανάσιου, ΕΦΕΜ ΙΔΕΠ ΕΚΕΤΑ

Χαρίκλεια Τσαρίδου, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Αθανάσιος Μπίζιος, ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.

Η Ημερήσια Διάταξη της συνάντησης είχε ως ακολούθως:

  1. Σύνοψη Προόδου του Έργου
  2. ΕΕ1 – Υποενότητες 1.2, 1.3

– Πρωτότυπη μονάδα αναερόβιας χώνευσης CSTR (Π1.3)

– Έκθεση τεχνικών προδιαγραφών (Π1.4)

– Παράλληλες δραστηριότητες ΕΦΕΜ σε σχέση με αναερόβιο/αερόβιο MBR

3. ΕΕ2 – Υποενότητα 2.1

– Αποτελέσματα προσομοιώσεων καταβύθισης φωσφορικών ιόντων με τον θερμοδυναμικό κώδικα PHREEQC

– Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών ανάκτησης αμμωνιακού αζώτου με απόσταξη με μεμβράνη (membrane distillation-MD)

4. ΕΕ3 – Υποενότητα 3.1

– Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών διαχωρισμού και συμπύκνωσης διαλυμάτων φωσφορικών και αμμωνιακών ιόντων με μεμβράνες NF/RO

5. «Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης»

6. Συμπεράσματα – Δράσεις, Προτεραιότητες

7. Επίσκεψη στους χώρους του ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤA

Πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://www.anathrepsi.org/