Χαρακτηρισμός δειγμάτων νερού και αποβλήτων για επεξεργασία της με μεμβράνες (ΤΕΜΑΚ AETE)

Χαρακτηρισμός δειγμάτων νερού και αποβλήτων για επεξεργασία της με μεμβράνες (ΤΕΜΑΚ AETE)

Για το βέλτιστο σχεδιασμό μονάδων επεξεργασίας νερού και διαφόρων λυμάτων, με τεχνολογία μεμβρανών (UF,RO) με στόχο παραγωγή νερού επιθυμητών ιδιοτήτων κατά περίπτωση (πόσιμου, νερού λεβήτων, νερού διεργασιών, άρδευσης) απαιτείται τόσο πλήρης φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των προς επεξεργασία λυμάτων όσο και ειδικές εργαστηριακές δοκιμές για να εκτιμηθεί η τάση των υγρών αυτών να ρυπαίνουν τις μεμβράνες. Με βάση τα δεδομένα αυτά γίνεται ο σχεδιασμός των μονάδων και καθορίζεται το πρόγραμμα περιοδικού καθαρισμού των μεμβρανών.