Περιβαλλοντική Ρύπανση – Επιπτώσεις στην Ανθρώπινη Υγεία

Περιβαλλοντική Ρύπανση – Επιπτώσεις στην Ανθρώπινη Υγεία

Αναπτύσσονται υπολογιστικά εργαλεία και κατάλληλες μέθοδοι παρακολούθησης (monitoring) της ρύπανσης με έμφαση τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Προσδιορισμός της πολλαπλής και σωρευτικής έκθεσης του ανθρώπου σε μίγματα ρύπων [Εργα EC και CEFIC]

Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση αντιρρυπαντικών τεχνολογικών μέτρων για βελτίωση της δημόσιας υγείας από την έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους [Εργα EC, LIFE+].