Ολοκληρωμένη μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων μονάδων Επεξεργασίας Ελιάς, για περιβαλλοντική προστασία, ανακύκλωση νερού και απόληψη εμπορεύσιμων προϊόντων / Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ 2007-2013, Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, 7SMEs2010

Ολοκληρωμένη μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων μονάδων Επεξεργασίας Ελιάς, για περιβαλλοντική προστασία, ανακύκλωση νερού και απόληψη εμπορεύσιμων προϊόντων / Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ 2007-2013, Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, 7SMEs2010

Στην παρούσα πρόταση η συνδυασμένη χρήση των πλέον σύγχρονων διεργασιών εκχύλισης με μεμβράνες και του βιοαντιδραστήρα μεμβρανών δίνει τη δυνατότητα να υπερνικηθούν ορισμένα εμπόδια των προηγούμενων μεθόδων, οδηγώντας στην παραλαβή ενώσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και νερού υψηλής ποιότητας με λογικό πάγιο και λειτουργικό κόστος. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν τόσο τα περιβαλλοντικά προβλήματα, όσο και θα υπάρξει μια επιπλέον πηγή εσόδων από την εμπορία των ανακτημένων φαινολικών συστατικών.