Νέα Δημοσίευση ΕΦΕΜ στο Journal of Membrane Science

Νέα Δημοσίευση ΕΦΕΜ στο Journal of Membrane Science

Νέα δημοσίευση του εργαστηρίου στο περιοδικό Journal of Membrane Science, 488 (2015), pp.129-142, με τίτλο “A novel retentate spacer geometry for improved spiral wound membrane (SWM) module performance”, των X.Π. Κουτσού και Α.Ι. Καράμπελα