Νέα Δημοσίευση ΕΦΕΜ στο Journal of Membrane Science

Νέα Δημοσίευση ΕΦΕΜ στο Journal of Membrane Science

Νέα δημοσίευση του εργαστηρίου στο περιοδικό Journal of Membrane Science, 482 (2015), pp.13-24, με τίτλο “A novel method for rheological characterization of biofouling layers developing in Membrane Bioreactors (MBR)”, των Σ.Ι. Πάτσιου, Τ.Β. Γκουδούλα, Ε.Γ. Καστρινάκη  και Α.Ι. Καράμπελα.