Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Fluids

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Fluids

Νέα δημοσίευση του Εργαστηρίου στο περιοδικό Fluids με τίτλο “Fluid Dynamics and Mass Transfer in Spacer-Filled Membrane Channels: Effect of Uniform Channel-Gap Reduction Due to Fouling των Χ.Π. Κουτσού, Α.Ι. Καράμπελα και Μ. Κώστογλου. 

https://www.linkedin.com/pulse/fluid-dynamics-mass-transfer-spacer-filled-membrane-channels-mdpi/?published=t