Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό “Critical Reviews in Food Science and Nutrition”

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό “Critical Reviews in Food Science and Nutrition”

Νέα δημοσίευση του Εργαστηρίου στο περιοδικό “Critical Reviews in Food Science and Nutrition” με τίτλο “Natural Origin Lycopene and Its “Green” Downstream Processing” των Emmanouil H. Papaioannou, Maria Liakopoulou-Kyriakides και Anastasios J. Karabelas.