Μελέτη για τη βελτιστοποίηση επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς(ΦΙΛΥΔΡΟΣ) Έναρξη:15/02/2016 Λήξη:31/03/2017

Μελέτη για τη βελτιστοποίηση επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς(ΦΙΛΥΔΡΟΣ) Έναρξη:15/02/2016 Λήξη:31/03/2017

Σε ειδικά διαμορφωμένη πιλοτική μονάδα MBR εργαστηριακής κλίμακας, θα πραγματοποιηθούν δοκιμές (σχετικά μακράς διάρκειας, εντός του γενικού χρονοδιαγράμματος) με τυπικά ΑΜΕΕ από μονάδες μεταποίησης της Χαλκιδικής, ώστε να ελεγχθούν και να βελτιστοποιηθούν διάφορες παράμετροι της διεργασίας/τεχνολογίας, καθώς και η επίδρασή τους στην αποδοτικότητα του MBR. Παράλληλες δοκιμές θα πραγματοποιηθούν σε ειδικές εργαστηριακές διατάξεις νανοδιήθησης, για συλλογή αντίστοιχων πειραματικών δεδομένων.  Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακές δοκιμές πάχυνσης και διαχείρισης της πλεονάζουσας ιλύος,  έτσι ώστε να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα πειραματικά δεδομένα για το σχεδιασμό της διεργασίας σε μεγάλη κλίμακα. Με βάση δεδομένα αυτά, θα διαμορφωθεί το Διάγραμμα Ροής της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (σε συνεργασία με την εταιρεία ΦΙΛΥΔΡΟΣ), θα εκπονηθεί προκαταρκτική τεχνικο-οικονομική μελέτη  και θα εκτιμηθεί λεπτομερώς το ύψος επένδυσης καθώς και το αντίστοιχο κόστος λειτουργίας τόσο για μια πιλοτική/επιδεικτική μονάδα βιομηχανικής κλίμακας, όσο και για μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας μεγάλης δυναμικότητας.