Μελέτη βελτίωσης λειτουργίας της μονάδας υπερδιήθησης για τη συμπύκνωση γάλακτος (ΜΕΒΓΑΛ)

Μελέτη βελτίωσης λειτουργίας της μονάδας υπερδιήθησης για τη συμπύκνωση γάλακτος (ΜΕΒΓΑΛ)

Βασικός στόχος του έργου για λογαριασμό της εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. είναι η πρόταση μέτρων για αντιμετώπιση της ρύπανσης και βελτίωση λειτουργίας της μονάδας UF ώστε να επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής των μεμβρανών (με ταυτόχρονη επίτευξη της επιθυμητής συμπύκνωσης του γάλακτος), χωρίς αξιόλογες δομικές παρεμβάσεις στη μονάδα UF και χωρίς αρνητική επίδραση στη συνολική παραγωγική διαδικασία. Οι προτεινόμενες δράσεις στα πλαίσια του έργου μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μια ‘θεωρητική’ μελέτη του προβλήματος (επισκόπηση του τρόπου λειτουργίας της μονάδας UF, βιβλιογραφική ανασκόπηση κ.α.), εργαστηριακές δοκιμές μικρής κλίμακας για τη μελέτη των μηχανισμών ρύπανσης των μεμβρανών, και τον εντοπισμό των βασικών αιτίων ρύπανσής τους. Τέλος, θα προταθούν και πιθανές (περιορισμένες) πιλοτικές δοκιμές στις εγκαταστάσεις της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.