Καινοτόμες Υβριδικές Διεργασίες Ενεργού Άνθρακα – Οξείδωσης Fenton για την Επεξεργασία Νερού (AQUAFERAC) / ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδα Ισραήλ 2013-2015

Καινοτόμες Υβριδικές Διεργασίες Ενεργού Άνθρακα – Οξείδωσης Fenton για την Επεξεργασία Νερού (AQUAFERAC) / ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδα Ισραήλ 2013-2015

Το έργο AquaFeRAC αποσκοπεί στη ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, περιβαλλοντικά φιλικών και οικονομικά ελκυστικών, για απορρύπανση νερού με συνδυασμένη χρήση ενεργού άνθρακα (AC) και προηγμένων οξειδωτικών μεθόδων Fenton [electro-Fenton (EF), photo-electro-Fenton (PEF)]. Κύριοι τεχνολογικοί στόχοι των νέων τεχνολογιών είναι η εξάλειψη απορρευμάτων (που χαρακτηρίζουν τις συμβατικές μεθόδους επεξεργασίας), μεγιστοποιώντας την ανάκτηση καθαρού νερού, και η επιμήκυνση του χρήσιμου χρόνου ζωής του AC με επιτόπου αναγέννησή του, χωρίς προσθήκη δαπανηρών και επικίνδυνων οξειδωτικών. Επομένως επιτυχής εκτέλεση του έργου θα επιτρέψει την επίτευξη του γενικά επιθυμητού στόχου “σχεδόν μηδενικής απόρριψης υγρών (nZLD)” με ποικίλες εφαρμογές.