Εκμετάλλευση των παραπροϊόντων της οινοποίησης για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες (WinWaPro) / ΕΣΠΑ 2007-2013, Συνεργασία 2011 (11ΣΥΝ-2-1992)

Εκμετάλλευση των παραπροϊόντων της οινοποίησης για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες (WinWaPro) / ΕΣΠΑ 2007-2013, Συνεργασία 2011 (11ΣΥΝ-2-1992)

To έργο αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν πληρέστερη αξιοποίηση των στερεών παραπροϊόντων της οινοποίησης (στέμφυλα, οινολάσπες, γίγαρτα κτλ) για ανάκτηση εμπορεύσιμων συστατικών υψηλής προστιθέμενης αξίας (κυρίως τρυγικό οξύ, πολυφαινόλες, ανθοκυανίνες) και την περαιτέρω χρήση των πολυσακχαριτών για παραγωγή βιοαιθανόλης. Ετσι, τα ουσιαστικά αναξιοποίητα σήμερα απόβλητα, που επιβαρύνουν το περιβάλλον, θα αποτελέσουν πρώτη ύλη για (φυσικής προελεύσεως) προϊόντα ιδιαίτερου εμπορικού ενδιαφέροντος. Η διαδικασία ανάκτησης των εμπορεύσιμων συστατικών θα γίνει με τη βοήθεια καινοτόμων μεθόδων, όπως η συμπύκνωση και εκχύλιση με μεμβράνες, η χρήση συστημάτων ιοντοανταλλαγής, κτλ. Με τις μεθόδους αυτές θα ελαχιστοποιηθεί η χρήση οργανικών διαλυτών με προσπάθεια να περιορισθεί στην αιθανόλη. Η παραγωγή της βιοαιθανόλης θα γίνει επίσης με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων μεμβρανών (βιοαντιδραστήρα μεμβρανών, εξάτμιση μέσω μεμβρανών). Οι τελευταίες πλεονεκτούν σημαντικά έναντι των συμβατικών επειδή, μεταξύ άλλων, διεξάγονται σε ήπιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας (ώστε να μην αλλοιώνονται ευαίσθητα οργανικά συστατικά), και δεν απαιτούν μεγάλη πάγια επένδυση και ενεργειακή κατανάλωση, ώστε θεωρούνται φιλικές προς το περιβάλλον. Εκτός από τα προϊόντα, με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα του έργου, θα εκπονηθεί μελέτη για ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των αποβλήτων μιας τυπικής μονάδας οινοπαραγωγής (λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες διεργασίες), με πρόσθετο στόχο την ανάκτηση νερού κατάλληλου για ανακύκλωση στη μονάδα, και για άλλες χρήσεις όπως άρδευση. Τέλος, με τεχνικο-οικονομική μελέτη θα αξιολογηθούν οι νέες διεργασίες (με οικονομικά και εμπορικά κριτήρια) και θα γίνουν προτάσεις για πιθανή εμπορική εκμετάλλευση των νέων προϊόντων. Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει τρία ερευνητικά εργαστήρια και δύο επιχειρήσεις με σημαντική εμπειρογνωμοσύνη στη συγκεκριμένη περιοχή, συμπληρωματικότητα ερευνητικών και τεχνικών αντικειμένων, καθώς και  έφεση για καινοτομικότητα.