Γεω-τροφοδοτούμενες αντλίες θερμότητος υψηλής τεχνολογίας (GROUNDHIT) / Χρηματοδοτούμενο από Ε.Ε., ENERGY GLOBE AWARD, Best Environmental Project 2008

Γεω-τροφοδοτούμενες αντλίες θερμότητος υψηλής τεχνολογίας (GROUNDHIT) / Χρηματοδοτούμενο από Ε.Ε., ENERGY GLOBE AWARD, Best Environmental Project 2008

The project GROUNDHIT aims at improving the cost-effectiveness, competitiveness and market penetration of ground coupled heat pumps. The Ground Coupled Heat Pumps are a reliable and environmentally friendly technology that utilises the soil temperature, which is near-constant irrespective of the external weather conditions, and provides buildings with efficient heating, cooling and warm water.