Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Οι ερευνητικές δραστηριότητες επικεντρώνονται στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση γεωθερμικών υγρών χαμηλής ενθαλπίας, τα οποία αφθονούν στην Ελλάδα και αλλού. Γι’ αυτό επιδιώκονται διαδοχικές χρήσεις· π.χ. αξιοποίηση για κλιματισμό (heat pumps) και εν συνεχεία χρήση για ύδρευση ή / και άρδευση. Επίσης, μελετάται η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για εφαρμογές όπως η αφαλάτωση.

Αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας – Αντλίες θερμότητας, άλλες εφαρμογές [Έργα EC, GROUNDHIT]

Αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας για επεξεργασία νερού και αφαλάτωση