Αξιοποίηση Αγροτικών Υπολειμμάτων και Βιομηχανικών Παραπροϊόντων

Αξιοποίηση Αγροτικών Υπολειμμάτων και Βιομηχανικών Παραπροϊόντων

Η έρευνα στην περιοχή αυτή εστιάζεται σήμερα στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για ολοκληρωμένη επεξεργασία υπολειμμάτων (κυρίως στερεών-υγρών) από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (φρούτων, λαχανικών). Ο γενικός στόχος είναι να παραληφθούν πρώτα πολύτιμα οργανικά συστατικά και ακολούθως να γίνει επεξεργασία των υπολειπόμενων αποβλήτων για ανακύκλωση νερού και αξιοποίηση των στερεών (ανάκτηση ενέργειας, λίπασμα, κ.λ.π).

Παραλαβή πολύτιμων συστατικών από αγροτικά υπολείμματα [Έργο ΓΓΕΤ]

Ολοκληρωμένες μέθοδοι επεξεργασίας, αποβλήτων για ανάκτηση πολύτιμων ή/και εμπορεύσιμων προϊόντων και νερού – Υβριδικές μέθοδοι βιο-μετατροπής και διαχωρισμού με μεμβράνες [Έργα ΓΓΕΤ]