Αντιμετώπιση της ρύπανσης – Καθαρισμός Νερού

Αντιμετώπιση της ρύπανσης – Καθαρισμός Νερού

Ερευνάται η εφαρμογή προηγμένων οξειδωτικών μεθόδων (Advanced Oxidation Processes, AOPs), για αποδόμηση και απομάκρυνση οργανικών μικρο-ρυπαντών από το νερό περιλαμβανομένων των ιδιαίτερα “ανθεκτικών” σε αποικοδόμηση υπολειμμάτων φαρμάκων και φυτοφαρμάκων. Οι AOPs χαρακτηρίζονται από σχετικά μικρή ενεργειακή κατανάλωση και δεν απαιτούν προσθήκη δαπανηρών και δύσκολα διαχειρίσιμων οξειδωτικών. Με αυτό το γενικό στόχο αναπτύσσονται υβριδικές μέθοδοι, για διάφορες εφαρμογές, που περιλαμβάνουν φωτο-κατάλυση και διαχωρισμό με μεμβράνες UF. Μελετώνται επίσης άλλες τεχνικές για καθαρισμό πόσιμου νερού και επεξεργασία διαφόρων κατηγοριών λυμάτων.

2.1 Προηγμένες Οξειδωτικές Μέθοδοι (AOPs)

  • Διάταξη Electro-Fenton: Καινοτόμο σύστημα για αποδόμηση οργανικών μικρο-ρυπαντών και καθαρισμό πόσιμου νερού [Έργο ΓΓΕΤ – ΝΗΡΟΝ. Αίτηση για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας].
  • Υβριδικές μέθοδοι φωτοκατάλυσης – διαχωρισμού με μεμβράνες για αποδόμηση και απομάκρυνση ρυπαντών.

2.2 Χαρακτηρισμός ρυπαντών και μέθοδοι απομάκρυνσής τους

Χαρακτηρισμός νερού και διήθηση:

  • Πλήρης χαρακτηρισμός νερού (μικρο-ρυπαντές, ΝΟΜ, κλπ).
  • Νέα υλικά συμβατικής διήθησης – Novel filter media [Εργο Maxit].

Απομάκρυνση ρύπων – Ανάπτυξη διεργασιών:

  • Απομάκρυνση φυτοφαρμάκων με μεμβράνες NF – LPROή/και υβριδικές μεθόδους μεμβρανών [Διδακτορική διατριβή].
  • Βιομηχανικά απόβλητα – Επεξεργασία, ανακύκλωση νερού [Έργο ΓΓΕΤ – ΠΑΒΕΤ].