Ανάπτυξη μεθόδου παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από απόβλητα μονάδας επεξεργασίας ροδιού με εκμετάλλευση των στερών υπολειμμάτων / Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ 2007-2013, Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, 9NEW_B_2012

Ανάπτυξη μεθόδου παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από απόβλητα μονάδας επεξεργασίας ροδιού με εκμετάλλευση των στερών υπολειμμάτων / Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ 2007-2013, Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, 9NEW_B_2012

Στη νέα καινοτόμο μέθοδο που θα αναπτυχθεί, προβλέπονται τα ακόλουθα τρία βασικά στάδια επεξεργασίας του περικαρπίου, με χρήση προηγμένων διεργασιών: – Απομόνωση με εκχύλιση των ταννικών συστατικών από το περικάρπιο του ροδιού, και συμπύκνωση του αρχι-κού εκχυλίσματος στον επιθυμητό βαθμό, τόσο για να αυξηθεί η συγκέντρωση των ελλαγιταννίνων καθώς και άλλων ταννικών ενώσεων, (που οι ίδιες καθώς και τα προϊόντα υδρόλυσης τους είναι υψηλής βιολογικής και προστιθέμενης αξίας), όσο και για να διευκολυνθεί η υδρόλυσή τους στο επόμενο στάδιο. – Ενζυμική υδρόλυση των ταννικών συστατικών υπό ήπιες συνθήκες λειτουργίας σε βιοαντιδραστήρα μεμβρα-νών ακινητοποιημένων μικροοργανισμών ή ενζύμων, με σκοπό την παραλαβή οργανικών οξέων (ελλαγικό ο-ξύ). Το στάδιο αυτό είναι και το πλέον καινοτόμο εφόσον θα επιτρέψει την ανάπτυξη μεθόδου, για παραγωγή με συνεχή τρόπο και σε επαρκώς μεγάλη κλίμακα, ενός τελικού προϊόντος υψηλής προστιθέμενης και βιολογι-κής αξίας. – Τελική επεξεργασία του στερεού υπολείμματος, μετά την απομάκρυνση των ταννικών συστατικών του, με στόχο την ενεργειακή αξιοποίηση καθώς και άλλους εναλλακτικούς τρόπους εκμετάλλευσής του.